23 Νοε 2013

Αρχές πολιτικού πολιτισμού και νόμοι.NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3584
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων....

Άρθρο 33
Εχεμύθεια
1. Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα
που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες
διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε
περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα
και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του ή επ’ ευκαιρία αυτών.
Άρθρο 34
Συμπεριφορά υπαλλήλου
1. Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και
εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ευπρεπή, ώστε να
καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης.
2. Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθη−
κόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους
διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπε−
ραίωση των υποθέσεών τους.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπάλ−
ληλος δεν επιτρέπεται να ασκεί διακρίσεις σε όφελος
ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των
φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.
Άρθρο 35
Καθήκοντα υπαλλήλου
1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για
τον οποίο προσλήφθηκε.

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 38
Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
1. Απαγορεύεται η άσκηση στους υπαλλήλους ιδιωτι−
κού έργου ή εργασίας με αμοιβή.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή        
έργου ή εργασίας που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα    
της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την                      
ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, κατόπιν αποφάσε−   
ως του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από                    
σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η                   
οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια   
χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία.                  

Άρθρο 110
Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος
1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση
υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτια
πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον
υπάλληλο.

2. Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται τόσο από
τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κεί−
μενες διατάξεις, οι εντολές και οδηγίες όσο και από τη
συμπεριφορά που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος εντός
και εκτός της υπηρεσίας ώστε να μη θίγεται το κύρος
αυτής.
3. Το υπαλληλικό καθήκον, κατά την προηγούμενη
παράγραφο, σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον
υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προδή−
λως στις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων.

Άρθρο 111
Πειθαρχικά παραπτώματα
1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως:


ζ. Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, με την
επιφύλαξη του άρθρου 33 του παρόντος.

θ. Η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προ−
ηγούμενη άδεια της υπηρεσίας.

ιβ. Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η
αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και η μη έγκαι−
ρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, καθώς και η
ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους προϊσταμένους
και λοιπούς υπαλλήλους.
κβ. Η εντός και εκτός υπηρεσίας αναξιοπρεπής ή ανά−
ξια για υπάλληλο διαγωγή.
Ν. 1735/1987 άρθρο 18 - Πολιτικά δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων


1.  Η   ελευθερία  της  έκφρασης  των  πολιτικών,  φιλοσοφικών  και  θρησκευτικών πεποιθήσεων  αποτελεί  δικαίωμα  των  δημόσιων  πολιτικών υπαλλήλων  και  τελεί  υπό την εγγύηση του Κράτους. Καμία διάκριση δεν
επιτρέπεται να γίνεται στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους λόγω  των πεποιθήσεών τους.

2.  Κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους  ή  χρησιμοποιώντας την  ιδιότητά τους οι  δημόσιοι  πολιτικοί  υπάλληλοι  δεν  επιτρέπεται  να  διαδίδουν  τις  πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ούτε να κάνουν διακρίσεις σε όφελος ή βάρος των πολιτών εξαιτίας  των οποιωνδήποτε πεποιθήσεών τους.

3.  Οι  εκδηλώσεις και η δράση των δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων υπέρ πολιτικών κομμάτων κατά την άσκηση  των  υπηρεσιακών  τους  καθηκόντων απαγορεύεται.

7.(8).  Οι  διατάξεις  του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους τακτικούς υπαλλήλους των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και στο  προσωπικό  με  σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. που  κατέχει οργανικές θέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε το σχόλιό μας (κατα προτίμηση με Ελληνικούς χαρακτήρες) με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό στους αναγνώστες.
Δεν υβρίζουμε πρόσωπα.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο δέν θα δημοσιεύονται.