13 Δεκ 2015

Συνεδριάζει το Δ.Σ Εμμ. Παππά στις 14/12/2015


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στις 14 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

1. Έκθεση ελέγχου 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εμμ. Παππά, Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή). 
2. Έγκριση Πρ/σμού Εσόδων εξόδων έτους 2016 του Ν.Π «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Ζάγκας). 
3. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, πίνακας 5α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εμμ. Παππά» έτους 2016. (Εισηγητής κ. Ζάγκας). 
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 35.247,05 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμια και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου. (Εισηγητής κ. Ζάγκας). 
5. Αναμόρφωση Πρ/σμού και Διάθεση πίστωσης για την χρηματοδότηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
6. Έγκριση Πρ/σμού Εσόδων Εξόδων έτους 2016 του Ν.Π «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή). 
7. Έγκριση αναμόρφωσης του Πρ/σμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή). 
8. Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Πρ/σμού έτους 2015. (Εισηγητής Δήμαρχος). 
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ Ν. Σουλίου Δήμου Εμμ. Παππά, Ν. Σερρών». (Εισηγητής κ. Στόικος). 
10. Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ανταλλαγής- αγοράς- απευθείας εκμίσθωση ακινήτων. (Εισηγητής κ. Γκόγκος) 
11. Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά, μίσθωση ή ανταλλαγή ακινήτων και την εκποίηση, εκμίσθωση κινητών πραγμάτων του Δήμου. (Εισηγητής κ. Βασιλάκος). 
12. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή υλικών (Προμηθειών). (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
13. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών των παρεχόμενων προς τον Δήμο, υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Δεδούσης). 
14. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή τεχνικών έργων αξίας έως 5.869,41 €. (Εισηγητής κ. Στόϊκος). 
15. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. (Εισηγητής κ. Θεοδοσιάδης). 
16. Περί σύστασης νέου Αστυνομικού Τμήματος στον Δήμο. (Εισηγητής Δήμαρχος). 
17. Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια ελέγχου ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. (Εισηγητής Τζιμουλάκος). 2 
18. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών δεξιώσεων, ομάδα 2β, 12δ, 12ε, 12στ, για τις ανάγκες του Δήμου Εμμ. Παππά, μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
19. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Κ Ν. Σουλίου και κτιρίου Διοίκησης κωπηλατοδρομίου Τ.Κ Πεθελινού. (Εισηγητής κ. Στόϊκος). 
20. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου έτους 2015. (Εισηγητής Δήμαρχος). 
21. Διαγραφές διορθώσεις στους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου, έτους 2015. (Εισηγητής κ. Θεοδοσιάδης) 
22. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
23. Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ. Μπαζδάνης). 
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υλικών (προμήθεια φυτών). (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υλικών (προμήθεια οικοδομικών υλικών). (Εισηγητής κ. Στόϊκος). 
26. Χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου σε οικία του Μαρκάδα Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ Αγ. Πνεύματος. (Εισηγητής κ. Δαραβίγκας). 
27. Έγκριση ή απόρριψη άρδευσης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του Παπαδόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου, κατοίκου Τ.Κ Χρυσού. (Εισηγητής κ. Κώρης). 
28. Έγκριση ή απόρριψη άρδευσης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του Παπούλια Σταύρου του Χρήστου, κατοίκου Τ.Κ Χρυσού. (Εισηγητής κ. Κώρης). 
29. Έγκριση ή απόρριψη άρδευσης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του Τσιόλα Στεργίου του Άγγελου, κατοίκου Τ.Κ Χρυσού. (Εισηγητής κ. Κώρης). 
30. Έγκριση ή απόρριψη άρδευσης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του Παπακωνσταντίνου Στεργίου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ Χρυσού. (Εισηγητής κ. Κώρης). 
31. Έγκριση ή απόρριψη άρδευσης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του Τσαρδάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ Χρυσού. (Εισηγητής κ. Κώρης). 
32. Έγκριση ή απόρριψη άρδευσης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του Δαβίτη Στεργίου του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Κ Ν. Σουλίου. (Εισηγητής κ. Λαζάρου). 
33. Έγκριση ή απόρριψη άρδευσης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του Μπέλαγρα Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Δ.Κ Ν. Σουλίου. (Εισηγητής κ. Λαζάρου). 
34. Έγκριση ή απόρριψη υδροδότησης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Τ.Κ Μονόβρυσης. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής) 
35. Έγκριση παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα, δύο αυτοκινήτων του Δήμου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή). 
36. Ορισμός Επιτροπής ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
37. Έγκριση Πρ/σμού Εσόδων Εξόδων έτους 2016 του Ν.Π «Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης Δήμου Εμμ.Παππά». (Εισηγήτρια κ. Μίλτσιος). 
38. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
39. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ Πεντάπολης και ενίσχυση πίστωσης για την επισκευή μεταφορικών μέσων. (Εισηγητής κ. Μίλτσιος). 
40. Αναμόρφωση Πρ/σμού για την ενίσχυση Κ.Α Ε είσπραξης απόδοσης κρατήσεων. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
41. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για την έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών επιτροπών. (Εισηγητής κ. Ζάγκας). 
42. Επικαιροποίηση απόφασης του Δ.Σ σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Μονόβρυσης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής).  
43. Αναμόρφωση Πρ/σμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων γεφυρών Ν. Σκοπού και Νεοχωρίου», δαπάνης 12.000,00 €. (Εισηγητής κ. Στόϊκος). 
44. Συγκρότηση Επιτροπής για την σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής κ. Δεδούσης). 
45. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορης οικογένειας του Δήμου. (Εισηγήτρια κ. Πυρινή). 
46. Έγκριση ή απόρριψη υδροδότησης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Τ.Κ Μονόβρυσης, ιδιοκτησίας Στουγιαντζίκας Απόστολου του Παντελή. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής). 
47. Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Τ.Κ Νεοχωρίου». (Εισηγητής κ. Στόϊκος). 
48. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Τ.Κ Νεοχωρίου». (Εισηγητής κ. Στόϊκος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε το σχόλιό μας (κατα προτίμηση με Ελληνικούς χαρακτήρες) με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό στους αναγνώστες.
Δεν υβρίζουμε πρόσωπα.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο δέν θα δημοσιεύονται.